Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku z chęcią dokonania przeze mnie zakupów w Sklepie Internetowym BEATA MEBLE
prowadzonym przez Firmę MAR-STOL Mariusz Młot

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia

wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Sklep Internetowy BEATA MEBLE prowadzony
jest przez Firmę MAR-STOL Mariusz Młot 63-600 Kępno ul.Wiosenna 1, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 6191005714, REGON 366455582, adres e-mail Administratora:
beata.meble.biuro@onet.pl, numer telefonu kontaktowego:

+48 888027801 lub +48 604068826

2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia; mogę także
wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe,

3) moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać
będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przekazanie ich jest niezbędne dla
prawidłowej realizacji zamówienia,

4) podanie danych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości jego zrealizowania,

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania; mogę również wnosić o
ograniczenie ich przetwarzania lub o ich usunięcie.

6) mam prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania (w tym profilowania) swoich danych
osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, a odnoszących się do następujących
stanów faktycznych:

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają moje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które
wymagają ochrony danych osobowych,

7) Jeżeli moje dane osobowe są przetwarzane także na potrzeby marketingowe mam prawo wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących moich danych osobowych na te potrzeby (w tym
profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z potrzebami marketingowymi.

8) Uprawnienia, o których mowa powyżej, mogą być przeze mnie zrealizowane w każdym czasie.
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
udzieli mi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przeze mnie żądaniem. W razie
potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje mnie o
takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekażę swoje żądanie
elektronicznie, w miarę możliwości informacje także będą przekazywane elektronicznie, chyba że
zażądam innej formy przekazania.