Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Beata-Meble

 

Sklep internetowy Beata Meble, działający pod adresem https://lozkanawymiar.pl/

prowadzony jest przez:

Mariusza Młot

prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako

MAR-STOL MARIUSZ MŁOT

z siedzibą ul. Wiosenna 1, 63-600 Kępno, woj. Wielkopolskie

NIP:  6191005714 , Numer REGON : 366455582

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Beata Meble

 

 1.       Definicje wyrażeń użytych w regulaminie:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://lozkanawymiar.pl/, posiadający w swojej ofercie meble produkcji Mar-stol Mariusz Młot jak i innych producentów,

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bądź wskazanych jako dni urlopowe sklepu kiedy nie są realizowane zamówienia.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat  lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca indywidualne  konto klienta;

 

Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego

 

Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, stan realizacji aktualnych zamówień , dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 

Rejestracja konta – czynność polegająca na podaniu przez klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie sklepu danych niezbędnych do kontaktu z klientem, przyjęcia oraz realizacji złożonych przez niego zamówień.

 

Formularz rejestracyjny-  formularz znajdujący się na stronie sklepu pozwalający na rejestrację konta

 

Formularz zamówienia-   interaktywny formularz udostępniony na stronie sklepu pozwalający na dodawanie do zamówienia Klienta kolejnych produktów w tym ich personalizowanie poprzez określanie ich poszczególnych elementów jak i właściwości ogólnych takich jak np. rozmiar.

 

Koszyk – udostępniany Klientowi element oprogramowania Sklepu za pośrednictwem Konta Klienta umożliwiający składanie zamówień jak i ich modyfikację.

 

Administrator danych osobowych – podmiot zarządzający i przetwarzający danymi osobowymi osób bądź podmiotów które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. Zm.

 

Umowa zawarta na odległość- umowa  zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady zawieranie umów pomiędzy Sklepem a Klientem, realizację zamówień oraz przysługujące każdej ze stron umowy uprawnienia jak i obowiązki.

 

 1.       .Administratorem danych osobowych jest Mariusz Młot prowadzący działalność gospodarczą  jako MAR-STOL Mariusz Młot z siedzibą w Kępnie ul. Wiosenna 1.
 2.        Dane osobowe są przetwarzana przez Administratora tylko i wyłącznie na podstawie udzielonej  przez Klienta jednoznacznej zgody na ich przetwarzanie.
 3.       Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, modyfikacje oraz usuwanie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem umowy.
 4.        Klient jest uprawniony w każdym czasie do żądania zaprzestania przetwarzania danych jak i ich usunięcia na jego jednoznaczny wniosek skierowany do Administratora.
 5.       Administrator jest uprawniony do udostępniania przekazanych mu danych osobowych  innym podmiotom w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji zawartej z Klientem umowy a związanych z realizacją usług pocztowych, kurierskich jak i wynikających z przepisów prawa a  nałożonych na Administratora obowiązków w tym zakresie.

 

 1.       Sklep internetowy prowadzi sprzedaż mebli, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony https://lozkanawymiar.pl/.
 2.       Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Mariuszem Młot prowadzącym działalność gospodarczą jako Mar-Stol Mariusz Młot
 3.       W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez:
 4.        przekazanie na wskazany przez klienta adres poczty e-mail niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia potwierdzenia informacji o warunkach umowy i informacji przewidzianych przez art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, które to informacje zostały klientowi przekazane przed zatwierdzeniem zamówienia oraz pouczenia o prawie odstąpienia od umowy i wzoru oświadczenia o odstąpieniu ,
 5.       wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, specyfikacji zamówienia,  także informacji przewidzianych przez art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, które to informacje zostały klientowi przekazane przed zatwierdzeniem zamówienia oraz pouczenia o prawie odstąpienia od umowy i wzoru oświadczenia o odstąpieniu
 6.        Do umowy tej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

 

§ 2

Kontakt ze sklepem

 

 1.       Adres Sprzedawcy: MAR-STOL Mariusz Młot ul. Wiosenna 1 63-600 Kępno
 2.       Adres e-mail Sprzedawcy: beata.meble.biuro@onet.pl
 3.       Numer telefonu Sprzedawcy: +48 888-027-801, lub +48 604-068-826
 4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1090 1144 0000 0001 3409 0039.
 5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 18:00 a w soboty w godzinach 10:00- 15:00

 

 

§ 3

Warunki techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:

 

a)      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)      włączona obsługa plików cookies,

d)      zainstalowany program Flash Player.

 

 1.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 4

Rejestracja i aktywacja Konta Klienta

 

 1.       W celu korzystania ze sklepu klient ma możliwość dokonania jednorazowej rejestracji konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej sklepu. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne dla możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2.       Rejestracja polega na podaniu przez klienta następujących danych:

- imię i nazwisko/ nazwa firmy

- adres

- adres e-mail

- telefon kontaktowy

Klient, który chce otrzymać fakturę VAT winien ponadto podać nr NIP i REGON niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentów.

 1.       Po podaniu wskazanych powyżej danych klient winien zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin sklepu internetowego oraz politykę prywatności.
 2.       Po przesłaniu danych do sklepu następuje utworzenie konta klienta.
 3.       Brak akceptacji regulaminu i polityki prywatności sklepu uniemożliwia dokonanie rejestracji i utworzenie konta klienta.

 

§ 5

Składanie i  realizacja  zamówień.

 

 1. W celu złożenia zamówienia klienta może  zalogować się na swoje Konto Klienta i wskazać towary i ich ilość, jaką chce zamówić.
 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez wcześniejszej rejestracji konta klienta.
 3. W takiej sytuacji za pośrednictwem strony internetowej wskazuje wybrany asortyment poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” a następnie podanie danych dotyczących miejsca i sposobu dostawy a także wybranego sposobu płatności.
 4. W sytuacji dokonywania zakupu za pośrednictwem portali allegro.pl jak OLX Klient składa zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach tych portali.
 5. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu ze Sklepem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Ceny wskazane przy poszczególnych elementach asortymentu są stałe i nie podlegają negocjacjom.
 7. Ceny podane są w polskich złotych i  zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych obejmujących określony asortyment bądź skierowanych do klientów spełniających wymogi określonym w regulaminie  promocji.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie towaru.
 10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu jak i ofertach opublikowanych na innych portalach takich jak Allegro.pl czy OLX w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 11.   Po wskazaniu zamawianego asortymentu wraz z ilością poszczególnych elementów, określeniu ich specyfikacji w tym  klient winien wskazać adres dostawy a także wybrać sposób dostawy.
 12.   Po złożeniu zamówienia Sklep kontaktuje się na adres e-mail wskazany przez Klienta celem potwierdzenia zamówienia i jego specyfikacji a także ceny, sposobu płatności jak i terminu dostawy.
 13.   Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta nie ma możliwości jego zmiany w żadnym zakresie.
 14.   Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w ofercie.
 15.   Czas realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do jego wysłania  w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy towaru do klienta.

16. Bieg terminu realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności tj.

 1.       W przypadku płatności przy zamówieniu poprzez przelew, przelew elektroniczny – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku sklepu.
 2.       W przypadku płatności przy odbiorze -  za dzień rozpoczęcia biegu terminy realizacji zamówienia uznaje się dzień potwierdzenia zamówienia przez sklep.

17. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin

18. Dostawa zamówionego przez klienta asortymentu następuję w wybrany przez niego przy składaniu zamówienia sposób tj:

 1.       Za pośredni firmy kurierskiej
 2.       Odbiór osobisty w salonie

19. Sklep na 3 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy kontaktuje się z klientem celem potwierdzenia szczegółów dostawy.

20. Brak możliwości nawiązania kontaktu z klientem może prowadzić do opóźnienia realizacji zamówienia za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie może stanowić podstawy do kierowanie względem sklepu jakichkolwiek roszczeń.

21. Wraz z dostarczonym towarem klient otrzymuje specyfikację zamówienia, fakturę Vat bądź paragon, potwierdzenie warunków umowy zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

22. Klient potwierdza pisemnie otrzymanie wszystkich wskazanych powyżej dokumentów wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówionego asortymentu w stanie zgodnym z zamówieniem.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży którą zawarł na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak  konsumentowi w odniesieniu do usługi w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta tj oznaczona jako wykonywana wyłącznie na zamówienie klienta poprzedzona indywidualnym ustaleniem z nim tak co do wymiarów jak i sposobu wykonania przedmiotu umowy.
 3.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4.       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno lub partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy lub partii.
 5.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu.
 6.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty jak również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a)      w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)      w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)      zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)      Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

f)       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, także koszty zwrotu towaru, jeśli ze względu na swój charakter towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 1.       W przypadku gdy ze względu na charakter towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie towaru w Sklepie.

 

§ 7

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

 1.       Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne winny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: beata.meble.reklamacje@onet.pl
 2.       Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu wykonywanego przez firmę kurierską będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 3.       W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać za pośrednictwem adresu e-mail: beata.meble.reklamacje@onet.pl lub na adres:

MAR-STOL Mariusz Młot

ul. Wiosenna 1, 63-600 Kępno

 

 1.       Sklep zastrzega tolerancję wymiarów dla oferowanych mebli tapicerowanych od 1 do 3 cm.
 2.       Celem ułatwienia rozpatrywania zgłoszonej reklamacji winna ona zawierać:
 3.        informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 4.       żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 5.        danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7.       Klient ma obowiązek przygotować reklamowany towar do zabrania przez kierowcę.
 8.       W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Klienta na adres: MAR-STOL Mariusz Młot, Perzów 4a, 63-642 Perzów.

§ 8

Zasady dotyczące materacy

Gwarancją producenta nie są objęte:

1. Wady produktu wynikłych z nieprzestrzegania przez Kupującego zasad określonych w ogólnych informacjach o użytkowaniu materacy.

2. Wady produktu wynikłych z nieodpowiedniego przechowywania i transportu przez Kupującego.

3. Zmian  naturalnych produktu powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikających z właściwości produktu).

4. Wady produktu powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w produkcie.

5. Wady produktu powstałych w wyniku zdjęcia pokrowca niepralnego.

6. Zniszczenia, zabrudzenia lub pillingu  na powierzchni pokrowca czy rozciągnięcie tkaniny obiciowej, który podlega normalnemu zużyciu w czasie użytkowania

7. Wad produktu ze względu na niewłaściwie dobraną przez Kupującego twardość materaca. Nie obejmuje wymiany lub zwrotu materaca ze względu na niewłaściwie dobraną twardość materaca.

8. Wad produktu powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.

9. O wadzie produktu nie stanowi jego zapach oraz dźwięk pracujących elementów materaca

10. Przebarwienie pianki poliuretanowej, pianki termo elastycznej oraz lateksu, które powstaje w naturalnym procesie nie zmieniając właściwości użytkowych materaca ( wszystkie elementy piankowe materacy mogą zmieniać swój kolor pod wpływem światła, jest to proces naturalny, który nie powoduje obniżenia jakości Wyrobu)

 11.Specyficznego zapachu surowców, które ulatniają się w miarę użytkowania, (wszystkie surowce, kleje itd. użyte do produkcji materaca są bezpieczne dla zdrowia człowieka),

12 zmiany twardości czy odkształceń materaca poniżej 15% wysokości jego wkładu jest normalnym zjawiskiem i nie stanowi defektu fabrycznego,

 *również  ciągły punktowy  skumulowany nacisk, bez  możliwości  przemieszczenia użytkownika np. przy wąskich materacach użytkowanych przez osoby o dużej wadze

13. zniszczenie wkładu w wyniku skakania, ciągłego siadania na brzegu materaca, stawania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na materacu,

14 zniszczenie wkładu w wyniku stosowania niewłaściwego stelaża (niezgodnego z zaleceniami Producenta).

15. Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych  z ekspozycji.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) oraz dodatniej (nadmiar) na szerokości i długości wkładów materacowych na poziomie ok 2 cm.

17. Gwarant zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) stelaży, która wynosi odpowiednio: ok. 1 cm na szerokości oraz ok. 4,5 cm na długości. 23. Gwarant zastrzega sobie prawo do łączenia elementów wkładu, co nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.

18. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego (niezgodnego z Zasadami Użytkowania) 

§9

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Konsument ma prawo do skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

-http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

-http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

-http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§10

Pozostałe postanowienia

 1.       Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 2.       Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów  wynikających z umowy jest sąd polski właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu.
 3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.