POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy BEATA-MEBLE dostępny na portalu www.allegro.pl prowadzony jest przez

PHU "LUŹNIAK" Beata Luźniak, Perzów 111, 63-642 Perzów, NIP 911-185-21-65, REGON 300721167 oraz salony sprzedaży znajdujące się w:

 

* 05-090 JANKI k.Warszawy Al.Krakowska 20

* PONIATOWICE 99, 56-400 Oleśnica / 25 km od Wrocławia /

* 81-333 GDYNIA, ul. Morska 34

* 40-287 KATOWICE, ul. 1 maja 28

 

adres poczty elektronicznej: beata.meble.biuro@onet.pl

strona internetowa: www.beata-meble.pl

tel. 888-027-801, 604-068-826


2. Wszystkie produkty oferowane są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

4. Domniemywa się, że Klient dokonując u nas zakupu zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

5. Sklep beata-meble zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu, w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

 

DOSTAWA i PŁATNOŚĆ


1. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz wniesienia

2. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
- odbiór własny ze wskazanego sklepu lub magazynu,
- dostawa kurierem na wskazany przez Klienta adres 
- transport własny firmy beata-meble

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

4. Dostawy zamówień odbywają się w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00.

 

5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy/kierowca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku odesłania zamówionego towaru do siedziby sprzedawcy, sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Termin realizacji zamówienia to czas liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia zakończenia produkcji.

2. Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji jest dniem potwierdzenia wpłaty na koncie bankowym beata-meble,  w przypadku sprzedaży ratalnej dzień potwierdzenia przez bank podpisania umowy sprzedaży ratalnej, a w przypadku "pobrania - przy odbiorze" dzień złożenia zamówienia.

3. Termin realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia, jednak średnio wynosi

7 - 21 dni roboczych, co jest uzależnione od rodzaju mebla oraz od okresu roku kalendarzowego. Zazwyczaj okres realizacji zamówienia od miesiąca październik do końca grudnia zostaje wydłużony do 28 dni.

ZWROTY


Prawo do odstąpienia od umowy kupna obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej czyli  kiedy kupujący jest osobą fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy po sporządzeniu oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłaniu go na adres: Beata-Meble, Perzów 111, 63-642 lub drogą elektroniczną.
 
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.

 

 Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar nietypowy wykonany na zamówienie)

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

zawartych w drodze aukcji publicznej (licytacji bez określonej ceny KUP TERAZ)

 

 

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: BEATA-MEBLE, PERZÓW 111, 63-642 PERZÓW lub drogą elektroniczną.

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

 

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących         przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Perzów 111, 63-642 Perzów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

5. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt.4  Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt.3 Regulaminu.

 

 

                                                                                               

RĘKOJMIA


1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu, Klient przed odesłaniem towaru winny jest skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów odsyłki.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentowane w ofercie zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistych przedmiotów. Różnice to mogą dotyczyć w niewielkim stopniu kształtów, wzorów oraz kolorów.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


KONTAKT:

tel. 888-027-801, 604-068-826
e-mail: beata.meble.biuro@onet.plwww.beata-meble.pl